نام خانوادگی بر اساس حرف *ب*

ابوالوفا بوزجانی

ادامه ...

ابوریحان محمد بن احمد بیرونی

ابوریحان بیرونی Abū Rayḥān Muḥammad ibn Aḥmad Al-Bīrūnī یکی از بزرگترین دانشمندان ریاضی و نجوم در قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم است. ادامه ...