نام خانوادگی بر اساس حرف *ح*

شمس‌الدین محمد بن بهاءالدّین محمد حافظ شیرازی

ادامه ...

ابوعلی حسین بن عبد الله بن سینا

ابو علی سینا Abū ʿAlī Ḥosayn Ebn Sīnā (Avicenna) از حکما و دانشمندان ایرانی قرن چهارم و پنجم هجری قمری است. ادامه ...