نام خانوادگی بر اساس حرف *ف*
حذف فیلتر

بدیع الزمان فروزانفر

بدیع¬الزّمان فروزان¬فر Badiozzaman Forouzanfar استاد زبان و ادبیّات‌فارسی، ادیب و از مولوی‌شناسان بزرگ معاصر و همپایۀ رینولد نیکلسون Reynold Alleyne Nicholson است. محمّد حسین بشرویه‌ای با سرودن قصیده‌ای در وصف بهار، از سوی قوام‌السّلطنه، والی وقت خراسان به بدیع الزّمان ملقّب شد و نام خانوادگی فروزان‌فر را هم خود برگزید. ادامه ...

برت فراگنر

ادامه ...