نام خانوادگی بر اساس حرف *ی*

احسان یار شاطر

ادامه ...

بچکا یرژی

۱۶ اکتبر ۱۹۱۵ در پراگ به دنیا آمد. وی یک دانشمند برجسته د مسائل ایران در کشور چک است. ۱۹۴۵ از دانشکدۀ حقوق دانشگاه شارل فارغ التحصیل گردید. ادامه ...