کشور تاجیکستان
حذف فیلتر

عظیم محمد یویچ بیضایف

از اهالی اتحاد شوروی، استاد بخش زبان و ادبیات فارسی در دانشکدۀ شرق شناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان بوده است. ادامه ...