لوسیین بووا

لوسیین بووا Lucien Bouvat خاورشناس، ایران‌شناس و پژوهش‌گر فرانسوی تبار است.

ایران شناسی درفرانسه

لوسیین بووا   Lucien Bouvat  
تولّد و درگذشت: 1872– 1942 م.
محلّ زندگی: فرانسه(پاریس Paris)
سوابق تحصیلی و تدریس:

درمدرسۀ زبان‌های شرقی پاریس، زبان‌های فارسی، عربی و ترکی را فراگرفت.
سوابق اجرایی و پژوهشی:

لوسین سلسله‌های مختلف اسلامی از جمله تیموریان، خاندان برمکی و جامعۀ مذهبی احمدیۀ ازقدیان را بررسی کرد. همچنین مقاله‌ها و ترجمه‌های زیادی در زمینۀ  تاریخ و ادبیّات شرق نوشته است. مدّت‌ها مدیریّت کتابخانۀ آسیایی پاریس و مجلۀ جهان اسلام را به عهده داشت. بووا همچنین عضو مجمع عربی علمی دمشق بود.
آثار لوسیین بووا که به زبان فارسی ترجمه شده‌اند:
-"تمدّن تیموریان"، ترجمۀ باقر امیرخانی، نشریّۀ دانشکدۀ ادبیات تبری، ش 16، 65-80، 163-178. برمکیان به روایت تاریخ‌نویسان عرب و ایرانی(1352ش.).میکده، عبدالحسین. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
آثار دیگر بووا:
-ترجمۀ نمایشنامۀ سرگذشت مرد خسیس؛ حکایت یوسف‌ شاه از فتحعلی آخوندزاده به زبان فرانسوی.1904 م. پاریس.
-برمکیان به روایت تاریخ‌نگاران عرب و ایرانی.1912م.
-رساله دربارۀ تیموریان.1926م. پاریس.
-امپراتوری مغول.1927م. پاریس.
-شعرفارسی(دنبالۀ کتاب رنه گروسه
René Groussetاست.)
-محاکمة اللغتین از میرعلیشیر نوایی
-هنر اسلامی
-مدرسۀ دارالفنون تهران
-دربارۀ نام‌های جغرافیایی ایرانی
-دربارۀ نام‌های ایرانی
-بانک ملّی ایران
-قلمرو جغرافیایی و زبان جغتایی
-مدارس ایران
-حکمرانان ولایات در ایران
-مجارها و مطالعات اسلامی
-یادداشت‌های ایرانی
-داستان‌های ایرانی
-نظام پارلمانی در ایران
-متون فارسی دربارۀ فرقۀ حروفیه
-عنوان روزنامه‌های فارسی زبان
-نشریّات فارسی
-لوازم یک صرّافی ایران
-ایران؛ وضعیت ایران
-ایران؛ یادداشت‌هایی دربارهء انقلاب مشروطه
-زن ایرانی
-ایران و افغانستان
-قانون جدید انتخابات در ایران
-سفری به افغانستان
-نظام اداری در ایران
-بازرگانی و کشاورزی در ایران شمالی به روایت رابینو و لافونت M. D. F. Lafont
-تجدید سازمان نظام اداری در ایران
-امور ایران
-در ایران(گزیده‌ها و چکیده‌هایی از روزنامه‌های تهران)
-مقاله دربارۀ مناسبات ایران و اروپا از ازمنۀ قدیم تا آغاز سدۀ نوزدهم
-خلیج فارس
-چند کلمه دربارۀ مطبوعات ایرانی
-مسائل اجتماعی در ایران
-نام‌های ایرانی در اسپانیا و پرتغال
-فرق ماهیّت و جنس از دیدگاه ابن سینا
-قاموس زبان فلسفی ابن سینا
-نادرشاه
-شعر فارسی

منابع:
گروه مؤلّفان(1382ش.) فرهنگ خاورشناسان. ج 2تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.

گردآورنده:

شهناز خرسند ذاکر

اردیبهشت  1397ش.