آلویس اشپرنگر

آلویس اشپرنگر Aloys Sprenger خاورشناس و ایران‌شناس اتریشی که به 25 زبان، از جمله زبان فارسی کاملاً مسلّط بود. وی متخصّص کتاب‌شناسی، تاریخ و جغرافیای کشورهای اسلامی است.

ایران شناسی دراتریش